Dialog med våra medarbetare

Essity genomför regelbundet medarbetarundersökningar. Medarbetarna är bolagets främsta tillgång och 2018 genomfördes en medarbetarundersökning som täckte 31 påståenden inom fem dimensioner. Påståendena uppdaterades så att de reflekterade Essitys fokus på hygien och hälsa och bolagets nya Beliefs & Behaviors.  

För att förbättra effektiviteten genomfördes undersökningen för första gången helt digitalt. Resultatet uttrycks som index för Care, Committed, Courage, Collaboration och engagemang, samt ett totalindex för Essity.  

Svarsfrekvensen var 80 procent (88 procent år 2015). Essitys index var 75 (72 år 2015) på skalan 1–100. Alla team kommer att utveckla och implementera handlingsplaner baserat på resultatet i medarbetarundersökningen för att ytterligare stärka Essity och göra bolaget till en ännu bättre arbetsplats.

Relationer till medarbetare och facklig verksamhet

Transparent kommunikation är grundläggande för förtroendet mellan Essity och dess anställda, såväl som till deras fackliga representanter. Medarbetarna uppmanas att ta upp frågor om anställning samt om hälsa och säkerhet med sin närmaste chef. Vårt företag erkänner rätten för alla medarbetare att gå med i facket och att delta i facklig verksamhet. Det fackliga engagemanget varierar bland Essitys olika verksamhetsländer, men i genomsnitt omfattas 63 (61, 54) procent av Essitys medarbetare av kollektivavtal. 

Globalt ramavtal

År 2013 undertecknade vi ett nytt avtal med IndustriALL Global Union. IndustriALL representerar 50 miljoner anställda i 140 länder inom gruv-, energi- och tillverkningssektorn. Den bildades i juni 2012 och kombinerar flera fackliga organisationer, bl.a. Internationella gruv-, kemi- och energiarbetarefederationen (ICEM) som tidigare representerade anställda hos Essity. Innehållet i det nya avtalet sammanfaller till stor del med det tidigare arrangemanget med ICEM, även om det nu finns tydligare referenser till ILO-konventionerna. Svenska Pappersindustriarbetareförbundet omfattas också av avtalet med EWC och IndustriALL.

Diskriminering

Mångfald och icke-diskriminering på arbetsplatsen är hörnstenar i vår uppförandekod. Essity har ett system för redovisning och undersökning vid förekomst av diskriminering och tillämpar procedurer för att undvika liknande incidenter i framtiden.

Ersättning

Vi erbjuder våra anställda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket. Nivåerna varierar på varje lokal marknad där företaget är verksamt.

Organisatoriska förändringar

Uppsägningstiden i samband med organisatoriska förändringar inom koncernen varierar, men är i genomsnitt cirka fem veckor. I samband med organisatoriska förändringar, arbetar Essity för att stödja de berörda arbetstagarna. Detta sker genom diskussioner med fackföreningar på ett tidigt stadium och genom att förbereda en social handlingsplan som anpassas till lokala förhållanden. Handlingsplanen innehåller normalt hjälp med att söka anställning och/eller utbildning. Andra verktyg inkluderar avgångsvederlag, förtidspension och ekonomiska incitament för dem som hittar nya jobb före uppsägningstidens utgång. Stödtjänster kan omfatta individuell karriärrådgivning eller administrativt stöd.

Ledarskap och medarbetarutveckling

Att utveckla alla medarbetares potential är ett prioriterat område och Essitys strategi är att största delen av utvecklingen ska ske i det dagliga arbetet. Essity erbjuder en global ledarskapsplattform där cirka 700 ledare deltog under 2018. 290 personer deltog i ett obligatoriskt introduktionsprogram på en dag, för nyutnämnda chefer. 240 personer deltog i Core 1, ett sexdagarsprogram för att ytterligare utveckla ledare som varit verksamma i sin roll under ett halvår till ett år med fokus på ledarskapskompetenser. För mer erfarna ledare genomförs Core 2, som är ett ledarskapsprogram för att utveckla människors förmåga att leda i komplexa miljöer, engagera medarbetarna och leda förändring. Creating Value är ytterligare en utbildning som erbjuds för att stärka deltagarnas färdigheter inom strategiska ledarskapsområden. 2018 deltog totalt 70 personer i detta program. 

Under 2018 har stort fokus varit att leda i förändring och mer än 100 chefer deltog i utbildning kring förändringsledning. Andra program är till exempel Hygiene Academy, som erbjuder utbildning i varumärkesarbete, digital marknadsföring och innovation. Totalt deltog 490 personer i dessa program. Essity har också etablerade utbildningsprogram inom hållbarhet där målet är att förbättra förståelsen för hur hållbarhet påverkar produkter och tjänster, kunder och konsumenter. 

Det genomsnittliga antalet utbildningstimmar per medarbetare uppgick till 15 timmar. 

Global performance management review system (GPS)

Vi har ett globalt system för prestationshantering och utvecklingsplanering (GPS) på plats. Utvärderingarna identifierar de kunskaper och färdigheter som de anställda behöver för att kunna uppnå de uppställda målen och om utveckling behövs i några specifika områden. Målet är att följa upp prestationen av varje anställd två gånger per år.  Under 2018 deltog 88 procent (92, 90) av tjänstemännen i utvecklingssamtal. Motsvarande siffra för arbetarna var 78 procent (80, 85).