Nytt mål för leveranskedjan

För att stärka Essitys åtagande om ansvarsfull och hållbar sourcing, lanserades ett nytt mål för leveranskedjan 2016. Medan det tidigare målet var begränsat till globala och strategiska leverantörer, syftar det nya målet till att täcka alla leverantörer av råvaror, tjänster och materiella varor på global, regional och lokal nivå. Det innehåller också en striktare riskbedömningsprocedur.

Det nya målet definieras som: ”Vi kommer att utvärdera alla våra leveranskedjor ur ett komplett riskperspektiv. Vi strävar efter att fram till 2020 kontraktera 100 % av våra upphandlingskostnader från leverantörer som åtar sig de kriterier som anges i vår globala leverantörsstandard.”

De områden som har identifierats att stå i fokus åren 2016 och 2017, baserat på riskbedömningen, var leverantörer belägna i Östeuropa och Latinamerika, särskilt leverantörer av returfiber, bomull och logistiktjänster.

År 2016 erhöll 16 av 19 globala inköpsteam inom hygien undervisning i samhällsetik.

Hanteringsverktyg för leveranskedjan

När det gäller leverantörskrav och uppföljning, arbetar Essity med tre distinkta steg som prioriteras:

  1. Den globala leverantörsstandarden: Alla globala leverantörer till hygien- och skogsproduktverksamheten åtar sig att följa företagets policy genom att underteckna koncernens globala leverantörsstandard (Group’s Global Supplier Standard, GSS).

  2. Sedex-databas: Essitys strategiskt viktiga leverantörer, från vilka stora inköp görs och/eller som är belägna i högriskländer, är registrerade i Sedex.

  3. Granskningar: Leverantörer i högriskländer granskas och alla stora leverantörer genomgår kvalitetsrevisioner, vilka även innefattar verifiering av arbetsmiljön ur hälso- och säkerhetsperspektiv.