2.1 Introduktion

Uppförandekoden för leverantörer förklarar vad Essity förväntar sig av dig som Essityleverantör rörande mänskliga rättigheter, verksamhetspraxis, anställningsförhållanden, hälsa och säkerhet samt andra ämnen relaterade till hållbarhet och ansvarsfulla affärsmetoder. Den utgör grunden i Essitys hållbara inköpsprogram och definierar vad kunder, konsumenter, investerare och andra intressenter kan förvänta sig av Essity. Att välja ansvarstagande affärspartners är viktigt för oss. Vi kommer arbeta tillsammans med våra leverantörer för att göra förbättringar inom socialt och etiskt utförande.

2.2 Bakgrund

Essity är medlem i Förenta Nationernas Global Compact, som består av tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetslagar, miljö och antikorruption. Essitys krav baseras till största del på internationellt överenskomna standarder såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO Core Conventions, men även lokala lagar.

2.3 Ansvarsfulla inköp

Alla våra affärspartners, inklusive leverantörer, distributörer, konsulter och frilansare förväntas anta och efterleva den etiska verksamhetsstandard som beskrivs i leverantörsstandarden samt att aktivt förmedla en liknande standard till sina underleverantörer. Leverantörer måste ha etiska och hållbara inköpsprocesser på plats och endast göra inköp från företag som lever upp till kraven i denna leverantörsstandard. Företrädelsevis bör leverantörer arbeta med ämnen som berör socialt ansvar i enlighet med riktlinjerna i ISO 26000. Dessutom ska samtliga leverantörer vara medvetna om alla platser och företag involverade i deras produktion och leveranskedja och vid förfrågan kunna förse Essity med fullvärdiga detaljer om leveranskedjan för de produkter som levereras till Essity.

2.4 Etisk verksamhetspraxis

2.4.1 Integritet

Essitys leverantörer ska alltid sköta sin verksamhet på ett professionellt och självständigt sätt, samt enligt de standarder som satts genom alla tillämpliga internationella och nationella lagar och föreskrifter samtidigt som de är medvetna om att Essitys krav vid tillfälle kan vara högre än de standarderna. Som minimum måste leverantörer agera med integritet, ärlighet och rättvisa i alla aspekter av sin verksamhet.

2.4.2 Rättvis konkurrens

Leverantörer och alla personer som agerar å deras vägnar måste efterleva nationella lagar och övernationella antikartell- och konkurrenslagar. De ska inte direkt eller indirekt ingå i illegala överenskommelser med sina konkurrenter och inte heller utbyta känslig information om marknader, kunder, strategier, priser och liknande. Alla leverantörer och personer som agerar å deras vägnar ska delta i offentliga och privata upphandlingar genom att strikt följa tillämpliga lagar och föreskrifter. 

2.4.3 Intressekonflikter

Leverantörer ska meddela Essity om någon Essityanställd har ett intresse i en leverantörs verksamhet som kan innebära en intressekonflikt. Leverantörer och personer som agerar å deras vägnar måste undvika intressekonflikter kopplade till sina privata aktiviteter, verksamheter i vilka de eller deras nära anhöriga eller medarbetare har ett intresse, deras affärsverksamheter med andra parter och deras part i verksamhetsrelationen till Essity. Leverantörer ska meddela Essity om existerande intressekonflikter så fort de blir medvetna om sådana konflikter.

2.4.4 Anti-korruption och mutor

Leverantörer och alla personer som agerar å deras vägnar ska efterleva alla tillämpliga antikorruptionslagar medan de verkar affärsmässigt med Essity. Mutor och alla andra former av korrupta affärsmetoder ät strängeligen förbjudna. Att direkt eller indirekt erbjuda, godkänna eller acceptera olagliga förmåner för att generera, underhålla eller påskynda affärer är oacceptabelt. Leverantörer måste försäkra att inga sådana förmåner förekommer i deras verksamhet. 

Leverantörer ska genomföra en lämplig riskbaserad efterlevnadskontroll innan de påbörjar samarbete med någon underleverantör för att försäkra att sådan tredje part efterlever alla tillämpliga antikorruptionslagar.

2.4.5 Gåvor och underhållning

Leverantörer får inte tillhandahålla någon gåva, måltid eller underhållning för en Essityanställd som kan influera eller uppfattas kunna influera en Essityanställds beslut i Essitys affärer med leverantörer. Representanter för Essity får inte ta emot gåvor eller gästfrihet om detta kan influera eller uppfattas kunna influera ett verksamhetsbeslut. Essityanställda ska alltid betala för sina egna resor och boende, exempelvis vid leverantörsbesök och konferenser.

2.4.6 Korrekt bokföring och skatteefterlevnad

Att hålla korrekt bokföring och handlingar såväl som att ärligt skattedeklarera är en oumbärlig del av att sköta en laglig och transparent verksamhet på ett hållbart sätt. Essity förväntar att alla leverantörer agerar med största efterlevnad i detta sammanhang.

2.4.7 Dataskydd

Leverantörer ska följa alla tillämpliga dataskyddslagar gällande inhämtning, behandling, lagring eller annan hantering av individuella personuppgifter, inklusive och utan begränsning uppgifter om sina egna och kunders anställda samt om affärspartners.

2.4.8 Rapporteringsplikt

Leverantörer måste meddela sin Essityrepresentant om alla misstankar om brott avseende någon av leverantörens förpliktelser enligt denna uppförandekod för leverantörer, inklusive en underleverantörs överträdelse.

2.5 Hälsa och säkerhet i arbetet

Leverantörer måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Som en del av denna insats måste leverantören ha ett dokumenterat hälso- och säkerhetssystem på plats för att kontinuerlig övervakning och förbättring av arbetsmiljön. Föredragen standard är OHSAS 18001-certifieringen. Leverantören måste också ha en högre chef inom organisationen som är direkt ansvarig för hälsa och säkerhet. Alla leverantörer förväntas förse Essity med relevant information för att möta kraven om arbetsmiljö och -hälsa.

2.6 Rättvis arbetspraxis och fri organisering och kollektiv förhandling

Essity förväntar sig att dess leverantörer behandlar sina anställda och alla personer som agerar å deras vägnar enligt högsta etiska standard. Leverantörer måste följa internationella och nationella konventioner och lagar avseende fundamentala rättigheter, inklusive men inte begränsat till, icke-diskriminering, föreningsfrihet, rätten till kollektiv förhandling, skydd för barn och mödrar samt rätten att skapa företagsråd. Dessutom är Essitys leverantörer förbjudna att använda eller hota med kroppsstraff eller annan form av övergrepp.

Om lokal lag kräver det ska alla anställda hos en Essityleverantör ha anställningsavtal. Leverantörers arbetstimmar ska följa nationella lagar och lokal branschstandard, och löner och andra förmåner som arbetsgivaren står för måste vara rättvisa och som minst likvärdiga med lagliga och branschens minimistandarder.

2.7 Barnarbete och tvångsarbete

Leverantörer ska vidta åtgärder för att försäkra att de inte deltar i eller stöder tvingad eller fängslad arbetskraft. Detta inkluderar alla former av mänsklig trafficking och att arbeta mot egen vilja eller val. Ingen anställd ska tvingas avlämna deposition eller identitetshandlingar när de påbörjar sin anställning. Om leverantören anlitar en rekryterare eller agentur ska arbetare aldrig betala avgifter eller utgifter relaterade till deras rekrytering. Leverantörer ska också arbeta aktivt för att förhindra alla former av barnarbete eller utnyttjande i den egna sfären. De ska också alltid strikt följa rättsliga krav samt ILO:s konvention 138 om minimiålder för arbete.

2.8 Diskriminering

Essitys leverantörer förväntas anta och driva policyer som förbjuder diskriminering eller trakasserier baserade på kön, civil- eller föräldrastatus, etniskt eller nationellt ursprung, sexuell läggning, trosuppfattning, politisk åsikt, ålder, funktionsvariation eller medlemskap i fackförbund eller arbetarorganisation.

2.9 Synpunktsmekanismer

Essity förväntar sig att alla leverantörer har kanaler för synpunkter på plats genom vilka anställda kan rapportera synpunkter och klagomål om arbetsmiljön utan risk för repressalier.

2.10 Respekt för miljön

Essitys leverantörer förväntas alltid agera på ett mot miljön ansvarstagande sätt samt att respektera tillämplig lag. Essitys leverantörer ska kontinuerligt förbättra sitt miljöskydd och minimera sin miljöpåverkan och utsläpp genererade av deras verksamhet.

2.11 Samhällsengagemang

Essity uppmuntrar sina leverantörer att ha ett positivt inflytande och agera respektfullt inom de samhällen där de är verksamma.

2.12 Mångfald bland leverantörer

Essity värderar samarbeten med ett brett spektrum av leverantörer och söker kontinuerligt att utöka sitt mångfaldsprogram för leverantörer. Detta inkluderar grupper som certifierade minioritetsägda verksamheter, certifierat kvinnoägda verksamheter och veteranägda verksamheter.

2.13 Medlemskap i Sedex

Om Essity så kräver ska leverantörer på egen bekostnad bli medlemmar och dela sin sociala och etiska status via Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) onlineplattform eller liknande plattform som Essity utser. Sedex-systemet inkluderar ett självanalysformulär (SAQ) och ett riskanalysverktyg som kan användas som input i Essitys granskning av leverantörens sociala och etiska status. 

2.14 Överträdelser mot uppförandekoden 

Om en leverantör eller dess underleverantörer misslyckas med att leva upp till de krav som satts i denna leverantörsuppförandekod måste leverantören vidta rimliga åtgärder för att åtgärda överträdelsen och förhindra en upprepning av en sådan överträdelse i framtiden. Essity förbehåller sig rätten att avsluta samarbetet med någon leverantör som upprepade gånger avviker från eller bryter mot leverantörsuppförandekoden på betydande sätt.