4.1 Utvärdering av produktsäkerheten

Essity har definierade procedurer för säkerhetsanalys av varor och slutprodukter för deras ändamål.

Handelsvaror levererade till Essity måste också klara en säkerhetsanalys i vilken information om handelsvaran och/eller dess inkluderande material/komponenter normalt krävs och analyseras på samma sätt som för andra levererade varor.

Alla analysprocesser följer principerna för allmän riskanalys. Dessa inkluderar inslag så som identifiering av fara, exponeringsanalys och riskkaraktärisering.

Säkerhetsanalyser baseras på lagstiftning och standarder relevanta till typen av material/komponent och den ämnade marknaden. Lagstiftning inom följande områden (men inte begränsat till dessa områden) är relevant för Essitys produktportfölj:

 • Allmän produktsäkerhet
 • Kemikalier
 • Livsmedelskontakt 
 • Kosmetik
 • Medicinsk utrustning
 • Biocider
 • Elektrisk utrustning

Beroende på varans typ kommer leverantörer ombes uppge information som kan inkludera:

 • Säkerhetsdatablad (SDS) enligt relevant lagstiftning (t.ex. REACH-föreskrift) eller annan relevant
 • säkerhetsinformation när SDS inte är tillämpligt
 • Information om skyddade substanser
 • Teknisk produktspecifikation
 • Komplett kompositionslista, inklusive CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) för alla råmaterial, tillsatser och föroreningar, såsom t.ex. restmonomerer
 • Information om redan genomförda toxikologiska tester (t.ex. celltoxicitet, hudirritation eller sensibiliseringstest)
 • Information om säkerhetsprestanda, inklusive brandklassificering och genomförda efterlevnadstester (t.ex. för leksaker och dispensrar)
 • Produktinformationsfil, enligt EU:s kosmetikalagstiftning

Om leverantören föredrar kan ett sekretessavtal undertecknas, som begränsar användningen av den detaljerade informationen för personer ansvariga för att genomföra utvärderingen av produktsäkerheten enbart i syfte att utvärdera varornas hälso- och säkerhetsaspekter.

Essity har en restriktiv syn på djurförsök och arbetar för att reducera djurförsöken till ett absolut minimum. Vi testar inte våra produkter eller varor på djur om det inte krävs enligt lag och förutsätter att våra leverantörer har liknande policyer.  Leverantörer måste meddela Essity om djurförsök gjorts på de varor som levereras till oss.

4.2 Restriktioner

Essity har identifierat kemiska substanser som är av särskild angelägenhet och därför underlydande specifika restriktioner. En referens till substanslistan finns i Bilaga A2.

Leverantören ska meddela Essity om alla ändringar i kompositioner av varor och ändringar i klassificering (enligt CLP/UN-GHS) av komponenter/substanser i varorna eftersom detta kan påverka relevant säkerhetsutvärdering.

Som tillägg till substanserna av särskild angelägenhet beskrivna ovan har Essity även specifika krav för olika typer av varor, t.ex. varor ämnade för tillverkning av hygienprodukter med absorptionsförmåga, parfymer, handelsvaror etc. Dessa krav meddelas som tillämpligt via leverantörens Essitykontakt.

4.3 Kontamineringsprevention och hygienkontroll

Produktion av varor för Essity ska göras under kontrollerade förhållanden. Kontamineringsriskanalys och relaterat kontamineringförebyggande arbete ska utföras enligt de metoder som framgår i erkända standarder/riktlinjer. Riskanalysen ska granskas/uppdateras varje gång en förändring introduceras i produktionsprocessen för att i största möjliga mån förebygga, minimera eller eliminera risken för kontaminering av de levererade varorna.

4.3.1 Alla varor (exklusive industrikemikalier och hjälpmedel 1,3

För alla varor (exklusive industrikemikalier och hjälpmedel) ska de kontrollerade förhållandena inkludera kontamineringsprevention och kontrollerade hygienförhållanden i råmaterialsproduktion och i hanteringen av råmaterial, så väl som med färdiga varor och varor under produktion.

Varuproduktionen ska följa nuvarande god tillverkningspraxis, GMP (Good Manufacturing Practice) som är tillämplig för den typen av varor. Leverantörer måste ha erkända och dugliga standarder för hygienkontroll i produktionsprocessen och lokaler på plats (inklusive personlig hygien och hygienkontroll av lokaler och utrustning).

4.3.2 Industriella kemikalier och hjälpmedel (1,3)

Industrikemikalier och hjälpmedel ska produceras i enlighet med allmän industristandard i enlighet med kvalitet- och spårbarhetskrav minst lika stränga som de i ISO 9001.

Alla kemikalier måste levereras i den renhet- och kvalitetsnivå som det relevanta råmaterialets specifikation kräver (t.ex. för livsmedelskontakt eller teknisk kvalitet, beroende på typ av kemikalier och

hur de kommer att användas). 


1 Industrikemikalier innefattar alla kemikalier, t.ex. processkemikalier och processhjälpmedel, utöver funktionella tillsatser eller hjälpmedel.

3 Hjälpmedel är kemikalier som inte är en direkt del av produktionsprocessen, såsom rengöringsmedel, underhållskemikalier eller färger.