1.1 Bakgrund och definition

På Essity arbetar vi ständigt för att vara bäst på att förbättra vår organisation, våra processer och våra anställdas kunskaper.  Vi satsar på ett kundfokuserat tillvägagångssätt och att uppnå kontinuerlig förbättring. Vi förväntar oss och uppmuntrar våra leverantörer att tillämpa samma principer och praxis. Som stöd för Essitys strategi strävar vi efter att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att förbättra helhetsprestationen.

Denna globala leverantörsstandard ("leverantörsstandarden") gäller leverantörer av varor och tjänster till medlemmar i Essity-koncernen.

Denna leverantörsstandard består av de krav för ansvarsfull verksamhet, kvalitet och hållbar utveckling som alla Essitys leverantörer måste följa. Det refererar till internationella standarder och definierar Essitys specifika krav. Denna leverantörsstandard kan kompletteras framöver med andra dokument bestående av tilläggskrav.

I detta dokument har följande termer följande betydelse:

"varor" innebär alla material som används i Essitys produktionsprocess (t.ex. icke-vävda tyger, fiber, plastfilm), förpackningsmaterial, kemiska substanser och preparat (t.ex. industrikemikalier1, funktionella tillsatser2 och hjälpmedel3), så väl som handelsvaror4 (såsom definierat nedan).

"Tjänster" innebär alla typer av tjänster som tillhandahålls av leverantörer, inklusive tjänster i samband med varuleveranser.

Om en leverantörs produktion sker på olika platser eller delar av produktionsprocessen ligger hos underleverantör ska alla krav i denna leverantörsstandard gälla till fullo för alla underleverantörer involverade i varornas produktionsprocess.

1.2 Uppförandekod för leverantörer

Essitys uppförandekod definierar de principer som Essity anser grundläggande för hållbar utveckling och socialt ansvarstagande beteende. Den utgör också basen för avsnittet om uppförandekod för leverantörer i denna leverantörsstandard och framställer de krav som Essitys leverantörer måste uppfylla inom mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, relationer med anställda, verksamhetspraxis och samhällsengagemang. 

Läs kapitlet om uppförandekod för leverantörer

1.3 Kvalitet

Leverantörsstandarden baseras på principer ur ISO 9001-standarden, och kräver att leverantörer har ett starkt kundfokus, ett riskbaserat tillvägagångssätt och en riskbaserad processorientering i kvalitetshanteringssystemen. 

För vissa produktkategorier såsom medicinska apparater gäller kompletterande regler och krav såsom föreskrivna i Bilaga A3.

Dessutom förväntar sig Essity att våra leverantörer agerar proaktivt för att säkerställa hög kvalitet så väl som mycket pålitliga, kapabla och kontrollerade processer på sina anläggningar och säkerställer efterlevnaden av specificerade krav och leverantörers övergripande utförande.

Läs kapitlet om kvalitet

1.4 Produktsäkerhet

Produktsäkerhet definieras som säkerhet för de kunder, konsumenter och övriga som kommer i kontakt med Essitys produkter. Essity arbetar systematiskt med produktsäkerhet för att säkerställa att våra produkter är säkra för deras ändamål. Kritiska delar av denna insats inkluderar kontroller av kemiska sammansättningar, t.ex. kemiska orenheter, och att förhindra allmän och mikrobiologisk kontaminering under varornas tillverkning.

Läs kapitlet produktsäkerhet

1.5 Miljö

Miljöskydd är en nyckelfunktion i de hållbarhetsåtaganden som är så viktiga för Essitys verksamhetsmodell, inklusive vår strategi för tillväxt och värdeskapande. För Essity är det väsentligt att arbeta med resurseffektivitet och miljöprestanda i leveranskedjan för att främja miljövänliga varor och tjänster. 

Gällande miljöhanteringssystem är denna leverantörsstandard baserad på principerna utsatta i ISO 14001-standarden. Miljökraven baseras på Essitys miljöstrategier och -mål.

Läs kapitlet om miljö

1.6 Leverantörsutvärdering och efterlevnad

Essity har specifika processer för urval av varor och leverantörer. Både varor och leverantörer utvärderas innan leverans till Essity godkänns.  En sådan utvärdering kan vara i form av ett frågeformulär, ett besök eller en revision på leverantörens anläggning. Utvärderingen kan också ske under leverantörsrelationen i periodiska intervaller.

Med trettio (30) dagars skriftlig förvarning ska Essity eller en extern revisionsfirma vald av Essity ha rätt att utvärdera leverantörens efterlevnad av denna leverantörsstandard.  Leverantören ska tillgängliggöra sina anläggningar och all relevant information. För de eventuella brister i efterlevnad som upptäcks kommer förbättringsåtgärder överenskommas med Essity och genomföras för att försäkra att efterlevnad uppnås. 

Som undantag för föregående, i fall där Essity misstänker att leverantören ihållande brister i efterlevnad av eller väsentligt bryter mot leverantörsstandarden, förbehåller sig Essity eller en extern revisionsfirma utsedd av Essity rätten att genomföra en revision omedelbart och tillgängliggöras alla relevanta dokument, anläggningar och information utan fördröjning. 

I sådant fall ska leverantören betala de avgifter och utgifter den externa revisionsfirman har, och den preliminära summan ska meddelas leverantören av Essity eller revisionsbyrån innan revisionen påbörjas.

1.7 Underleverantörer

Leverantören ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de egna leverantörerna efterlever:

  • alla lagliga och avtalsenliga krav avseende produktion och leverans av råmaterial/komponenter och/eller tjänster, inklusive men inte begränsat till överensstämmelse med specificerade krav, och
  • liknande krav såsom de fastställda i denna leverantörsstandard, i den utsträckning att sagda krav gäller underleverantören, dennes råmaterial/komponenter och/eller tjänster, inklusive men inte begränsat till de villkor som föreligger i uppförandekoden för leverantörer.

Leverantören ska också säkerställa att specifikationer för råmaterial/komponenter eller tjänstespecifikationer som är överenskomna med underleverantören överensstämmer med de specificerade krav på varor och/eller tjänster som levereras till Essity, så väl som med de krav som framställs i denna leverantörsstandard.

1.8 Sekretess

Essity kan delge viss sekretessbelagd information till leverantörer under samarbetet. I sådant fall är den sekretessbelagda informationen enbart delgiven för att understödja leverantörens plikter gentemot Essity. Leverantörer får aldrig lämna ut Essitys sekretessbelagda information till tredje parter eller använda sådan sekretessbelagd information för något annat syfte än dennes leverans av varor och tjänster till Essity utan i förväg ha erhållit godkännande av en auktoriserad person på Essity. 

leverantören får enbart dela Essitys sekretessbelagda information med den interna organisationen, till personer som har ett behov av att känna till informationen för att fullfölja dess plikter till Essity, och enbart om sådana personer belagts med sekretessplikter minst lika stränga som de som beskrivs i denna klausul. Leverantörer kan tillfrågas att skriva på separata sekretessavtal med Essity när så är tillämpligt.

1 Industrikemikalier innebär alla kemikalier, t.ex. processkemikalier och processhjälpmedel, exklusive funktionella tillsatser och tillbehör.

2 Funktionella tillsatser innebär t.ex. superabsorbenter, parfymer, krämer, lim, färger/skrivarbläck.

3 Hjälpmedel är kemikalier som inte är en direkt del av produktionsprocessen, såsom rengöringsmedel, underhållskemikalier eller färger.

4 handelsvaror innebär produkter, vare sig helt eller delvis färdiga, inklusive men utan begränsning till, hygienprodukter, kosmetiska produkter, tvättmedel, biocidprodukter, dispensrar, elektroniska delar samt kampanjartiklar.