5.1 Miljöhanteringssystem

Essity håller ett kontinuerligt fokus på gällande miljöstatus och de framtida förbättringar som krävs för att minska miljöpåverkan av våra produkter och tjänster. Leverantörer bör kunna påvisa ett engagemang och möjlighet att stötta detta. 

Varje leverantör måste anta och implementera ett dokumenterat miljöhanteringssystem (EMS, Environmental Management System), företrädelsevis på de specifika nivåerna i gällande ISO 14001-certifiering, inklusive minst:

 • En miljö och/eller hållbarhetspolicy
 • En kartläggning av leverantörens nuvarande miljöpåverkan, inklusive analyser och prioriteringar som kan användas som bas för planering av åtgärder för att reducera miljöpåverkan och identifiering av alla tillämpliga legala krav
 • Definierade och dokumenterade ansvarsområden och tillgängliga resurser
 • Mål och åtaganden för kontinuerlig förbättring
 • Regelbunden genomgång av EMS och dess effektivitet av ledningen

5.2 Klimat och energi

Essity strävar också efter att minska våra utsläpp av växthusgaser ur ett övergripande perspektiv, dvs. från utvinning av resurser, genom produktion, transport, under och efter användandet av en produkt.

Essity förväntar sig att alla leverantörer aktivt arbetar för att minska utsläpp, både avseende energi och elektricitet inom tillverkning, transport och vid anskaffande av varor.

Leverantörer måste ha ett energi- och elektricitetsprogram på plats, inklusive definierade insatser och mål för förbättrad energieffektivitet.

Essity kommer att ge företräde åt de leverantörer som ökar sin proportionella användning av förnybar energi och elektricitet samt arbetar med alternativa material och varor som är mer miljövänliga.  Essity föredrar transportsätt med låga utsläpp per kilometerton och optimeringen av frakt och transport mellan leverantörer och Essity.

5.3 Miljöfrågeformulär

Essity utvärderar kontinuerligt den miljömässiga påverkan hos våra leverantörer. Som en del av denna insats, och som indata för livscykelbedömningar och/eller miljömärkning, är uppdateringar och enkäter nödvändiga.

Leverantörer kommer att behöva svara på Essitys frågor om varierande ämnen på fabriksnivå, inklusive:

 • Energianvändning (elektricitet och bränsle)
 • Vattenanvändning
 • Ursprung och spårbarhet av insats- och råmaterial
 • Utsläpp till luft/vatten
 • Avfall
 • Transporter

Essity kan också kräva att leverantörer tillhandahåller sådan miljöinformation om underleverantörer och de material/komponenter de lägger till i leveranskedjan.

Om en leverantör så kräver, kan ett sekretessavtal undertecknas för att begränsa användningen av informationen till att enbart gälla utvärdering av leverantörens miljöstatus.

5.4 Trä och träfiber 5

FSC® och PEFC™ är internationella certifieringsprojekt erkända av Essity och allt nytt trä och nya träfiber måste komma från en källa under FSC eller PEFC Chain-of-Custody. Essity kräver att alla trä- och träfiberleverantörer är certifierade enligt FSC spårbarhetskedja (Chain-of-Custody, CoC), oavsett tillhörighet till andra skogscertifieringsprogram. Den del som har sitt ursprung i certifierade skogar ska kontinuerligt granskas och leverantörer förväntas definiera sina åtgärdsplaner för att öka sin användning av certifierade fiber.

Essity förstår att flera av våra leverantörer håller på att införskaffa sin FSC CoC-certifiering.  I dessa fall kan Essity fortsätta köpa in träfibermaterial från dessa leverantörer, förutsatt att de redogör för källorna till sina träfibrer och planeringen för att införliva certifieringen, vilket Essity anser som fullgott.  Allt träfiberbaserat material som inte är FSC-certifierat (inklusive PEFC-certifierade fiber) måste alltid åtföljas av ett FSC-intyg om kontrollerat trä (FSC Controlled Wood). 

 • Trä av följande ursprung accepteras inte:
 • Illegalt avverkat trä
 • Trä avverkat i överträdelse av traditionella- eller mänskliga rättigheter
 • Trä avverkat i skogar där höga bevaringsvärden (HCV) hotas av skogshanteringsaktiviteter
 • Trä avverkat i skogar som konverteras till plantage och icke-skogsbruk
 • Trä från skogar där genetiskt modifierade träd planteras

Leverantörer av pappersmassa kommer att erhålla en kopia av Essitys globala fiberinköpspolicy tillsammans med ett detaljerat formulär för leverantörer av pappersmassa vartannat år. Att följa policyn är obligatoriskt och problem som kan uppstå som kan resultera i att leverantören inte följer policyn måste meddelas till Essity så snart som möjligt. 

Leverantörer av pappersmassa förväntas tillhandahålla dokument och annan bevisning (såsom fällningstillstånd etc.) vid förfrågan från Essity inom 48 timmar. Detta för att assistera Essity i efterlevnaden av relevant lagstiftning, såsom EU:s timmerreglering och USA:s Lacey Act.

5.5 Pappersmasseproduktion

Miljöpåverkan av pappersmasseproduktion, dvs. utsläpp i luft 6 och vatten 7, bidrar till utvärderingen av leverantörens miljöprestation. Nivåer och teknologi jämförbara med EU:s Industriutsläppsdirektiv och dess associerade nivåer för BAT (Best Available Techniques) är att föredra.

5.6 Cotton

Bomull anses av Essity vara ett högriskmaterial genom dess sociala och miljömässiga påverkan. Skördarna växer ofta i områden där mänskliga rättigheter inte respekteras. Dessutom kan bomullsodling, om den inte sköts ordentligt, leda till oansvarig användning av insektsmedel och bekämpningsmedel med negativ påverkan på vattenkvalitet och såväl människors som djurs hälsa.

Essity uppmuntrar produktionen av hållbar bomull, t.ex. bomull odlad enligt ett erkänt certifieringsprojekt såsom BCT (Better Cotton Initiative), Fair Trade och GOTS, med BCI som föredraget alternativ. Leverantörer ska vara transparenta och följa Essitys krav på information avseende spårbarhet och ursprung för bomull.

5.7 Andra förnybara fiber

Andra förnybara fiber kan härröra från växter såsom majs, sockerrör eller bomull. Leverantörer av återvunna fibrer ämnade för någon del av Essitys varor förväntas fullfölja krav liknande de för nya träfibrer. t.ex. ursprung, spårbarhet och miljömässig och social prestanda.

5.8 Återvunna träfibrer

Återvunna fibrer ska följa samma regleringar avseende miljö- och social prestanda som nya träfibrer, inklusive FSC®-certifieringen för chain-of-custody. 

5.9 Förnybara ingredienser

Kosmetikprodukter eller kemikalier kan innehålla förnybara ingredienser såsom palmolja eller liknande. Leverantörer av kosmetika eller kemikalier förväntas visa dokumentation på att deras leveranskedja är certifierad enligt ett erkänt system såsom RSPO, Föreningen för hållbar palmolja (Roundtable of Sustainable Palm Oil).

5.10 Genmodifierade organismer (GMO)

Förnybara fiber och ingredienser inkluderar fiber eller ingredienser från odlade skogar eller andra jordbruksgrödor. Majoriteten av Essitys produktsortiment innehåller inte råmaterial från genmodifierat ursprung. Skogsfiber ska alltid vara fria från genmodifiering (GMO).

I de få fall där ett råmaterial skulle kunna vara av genmodifierat ursprung ska ett GMO-fritt alternativ föredras. Om ett GMO-fritt alternativ inte finns tillgängligt krävs Essitys godkännande och en utvärdering från ett säkerhets- och miljöperspektiv kommer genomföras av Essity innan sådant godkännande ges.

5.11 Elektronik 

Komponenter inkluderade i elektronik levererad till Essity ska ingå i en dokumenterad ansvarstagande leveranskedja. Relevant information ska tillgängliggöras Essity i form av ett komplett CMRT*-dokument.  Inkluderade komponenter får inte innehålla mineraler definierade som konfliktmineraler (tantal, tenn, tungsten och guld) eller derivat av dessa såvida de inte är anskaffade genom erkända och ansvarstagande certifieringsprojekt.

5 Träfiber inkluderar, men är inte begränsade till, pappersmassa, moderrullar, förpackningar samt halvfärdiga och färdiga varor som innehåller fiber med ursprung i skogsbruk.

6 GHG:s (växthusgaser, t.ex. svavel och kväveoxid)

7 COD (kemiskt syrebehov) och/eller BOD (biologiskt syrebehov), TOC (helt organiskt kol), AOX (absorberbara organiska halogener) och fosfor