6.1 Kemikalielagstiftning

Alla levererade varor måste följa tillämplig kemikalielagstiftning.  Leverantörer kan tvingas följa kemikalielagstiftning för andra delar av världen än där varan levereras, då den slutliga Essityprodukten kan komma att distribueras globalt.

Exempel på kemikalielagstiftning:

  • REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Essity kräver att leverantörer inom och till EU tar fullt ansvar för förhandsregistrering, registrering, notifiering och/eller ansökan av auktorisering som och då det är tillämpligt. Detta gäller även när Essity står som importör i tulldokumenten
  • Toxic Substances Control Act (TOSCA)(USA)
  • Motsvarande lagstiftning till REACH och TOSCA i andra regioner
  • Biocidlagstiftning
  • Livsmedelslagstiftning
  • Arbetsmiljö & -hälsolagstiftning (skadliga substanser)
  • Farligt gods-lagstiftning (för transport)

En ej uttömlig lista över lagar och förkortningar relevanta för Essitys verksamheter finns i Bilaga A3

6.2 Kemiska substanser av särskild angelägenhet för Essity

Essity har definierat kemiska substanser som är av särskild angelägenhet och som är föremål för specifika restriktioner. En referens till listan över substanser finns i Bilaga A2 via följande länk www.essity.com/gss.

I produktionsprocessen kan specifika omständigheter förekomma som kan göra att undantag från denna lista blir nödvändiga. Alla undantag ska meddelas och godkännas av Essity.

Leverantören ska meddela Essity om alla ändringar i sammansättningen av varor och alla ändringar i klassificering (enligt CLP/UN-GHS).