[Version 2 | Datum: Maj 2020]

Lagstiftning, föreskrifter och standarder

Leverantörer av varor och tjänster till Essity måste följa samtliga tillämpliga lagar och föreskrifter.  Följande lista inkluderar några, men inte alla, av de direktiv, lagar, föreskrifter och standarder som tillämpas i de marknader där Essity huvudsakligen verkar. Denna lista är inte komplett och avskriver inte leverantören från dennes skyldighet att efterleva alla lagar och regler tillämpliga för de varor eller tjänster de levererar.

Det är leverantörens skyldighet att försäkra att de senaste uppdaterade versionerna av lagar och föreskrifter som här refereras till efterlevs.

Internationell hantering och harmoniserande standarder

 • ISO 9001 kvalitetshanteringssystem – krav
 • ISO 13485 kvalitetshanteringssystem för medicinska enheter – krav
 • ISO 45001 Hälsa och säkerhet i arbetet
 • ISO 50001 energihanteringssystem
 • ISO 14001 miljöhanteringssystem – krav
 • ISO 14971 riskhantering för medicinska enheter
 • ISO 10993 biologisk utvärdering av medicinska enheter
 • ISO 22716:kosmetika – god tillverkningssed (Good Manufacturing Practices, GMP)

http://www.iso.org/standards.html

Produktrelaterade direktiv och föreskrifter

EU:

 • 93/42/EEC: Direktiv rörande medicinska enheter
 • 2017/745/EC:  Föreskrifter för medicinska enheter (träder i kraft 2021)
 • 2006/42/EG maskindirektiv 
 • 94/62/EC: Direktivet om förpackningar och avfall
 • 1223/2009/EC: Föreskrift om kosmetik 
 • 1907/2006/EC: Föreskrift avseende registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier (REACH) http://echa.europa.eu/
 • 1935/2004/EC: Föreskrift om material och artiklar avsedda för livsmedelskontakt
 • 2001/95/EC: Direktiv om allmän produktsäkerhet
 • 2011/65/EU: Direktiv om begränsning av vissa skadliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHSIII)
 • 2012/19/EU: Direktiv om elektriskt avfall och elektroniskt utrustningsavfall (WEEE) 
 • 2006/66/EC: Direktiv om batterier och ackumulatorer och batteri- och ackumulatoravfall 
 • 2008/1/EC: Direktiv om integrerad utsläppsprevention och -kontroll
 • 2009/48/EC: Direktiv om leksakers säkerhet 648/2004/EC: Föreskrift om tvättmedel  
 • 2006/95/EC: Lågspänningsdirektiv 
 • 528/2012/EC: Föreskrift avseende marknadsföring och användning av biocidprodukter
 • 1272/2008/EC: CLP-föreskrift
 • 2009/28/EC: Främjande av användandet av energi från förnybara källor
 • 2019/1021/EU Förordning om långlivade organiska föroreningar (persistent organic pollutants, POPs)

http://eur-lex.europa.eu

USA:

 • Consumer Product Safety Act 2008
 • FDA 21 CFR 820: Föreskrifter för medicinska enheter 
 • FDA 21 CFR 176 – papper- och kartongkomponenter
 • FDA 21 CFR 700 – kosmetika
 • FDA 21 CFR 310 – nya läkemedel
 • The Medical Device Reporting (MDR) regulation (21 CFR 803)
 • Toxic Substances Control Act 
 • Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act. 
 • Federal Hazardous Substances Act (FHSA) 
 • California Proposition 65 – Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Databases/ucm135680.htm

Australien/Nya Zeeland:

 • TGO AS/NZS 2869-2008 Therapeutic Goods Order – Standard for Tampons 
 • AS/NZS ISO 8124 Standard on Safety of Toys   
 • NICNAS: National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme
 • Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act 1989 (the Act). 
 • Australian Consumer Law (ACL) 
 • Australian regulatory guidelines for medical devices (ARGMD)
Kina:
 • SEPA-order nr 7 i Measures on Environmental Administration of New Chemical Substances, ”Kina REACH”
 • CFDA: Order 650: Föreskrift för medicinska enheter
 • CFDA: Regulations Concerning the Hygiene Supervision over Cosmetics (1989)

Systemrelaterade riktlinjer

EU:
 • BfR Riktlinjer för livmedelshanteringsmaterial  
 • BfR Riktlinjer för utvärdering av personliga sanitetsprodukter
 • BfR Riktlinjer för utvärdering av sanitetspapper 
 • IFS Household and Personal Care Standard 
 • BRC – British Consortium Standards
WW:
 • GMP – god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice)
 • GLP – god laboratoriesed (Good Laboratory Practice)

Förkortningar

AOX – absorberbara organiska halogener (Adsorbable Organic Halides)
AS – australiensisk standard (Australian Standard)
BAT – bästa tillgängliga teknik (Best Available Technology)
BfR – statliga institutet för riskanalys i Tyskland (Bundesinstitut for Riskobevertung) 
BOD – biologiskt syrebehov (Biological Oxygen Demand)
CAS – kemisk sammansättningstjänst (Chemical Abstracts Service)
CFDA – kinesiska livs- och läkemedelsverket (China Food and Drug Administration)
COD – kemiskt syrebehov (Chemical oxygen demand)
Cpk/Ppk – processduglighetsuträkningar (Process capability calculations)
CSA – kanadensiska standardmyndigheten (Canadian Standards Association
EG – Europeiska kommissionen (European Commission)
EMS – miljöhanteringssystem (Environmental Management System)
FDA – amerikanska livs- och läkemedelsverket (Food and Drug Administration US)
FSC – rådet för skogsförvaltning (Forest Stewardship Council)
GHG – växthusgaser (Green House Gases)
GMO – genmodifierade organismer (Genetically Modified Organisms)
GMP – god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice)
IFS – internationellt kända standarder (International Featured Standards)
ISO – internationella organisationen för standardisering (International Organisation for Standardisation)
IPPC/BAT – integrerad utsläppsprevention och kontroll/bästa tillgängliga teknik (Integrated Pollution Prevention and Control/Best Available Technology)
NICNAS – nationella informations- och utvärderingsprojektet för industrikemikalier (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)
NZS – Nya Zeeländsk standard (New Zealand Standard)
PEFC – programmet för stöd till skogcertifieringsprojekt (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
REACH – registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
RSPO – föreningen för hållbar palmolja (Roundtable of Sustainable Palm Oil)
SDS – säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet) 
SEPA – statliga miljöskyddsverket i Kina (State Environmental Protection Administration, China)
SFI – initiativet för hållbart skogsbruk (Sustainable Forestry Initiative)
SPC – statistisk processkontroll (Statistical Process Control)
TGO – terapeutisk varubeställning (Therapeutic Goods Order)
TOC – helt organiskt kol (Total Organic Carbon)
TSCA – lagen om kontroll av farliga substanser, USA (Toxic Substances Control Act, USA)