[Ägare: Produktsäkerhet | Version:2 | Datum: Mars 2018]

Kemiska substanser av särskild betydelse för Essitys verksamhet

Kemiska substanser i Tabell 1 ska inte avsiktligen användas i varor såsom definierat i introduktionen av detta dokument till Essity. 

Känt eller misstänkt innehåll av icke avsiktligt tillagda substanser från Tabell 1, inklusive restmonomerer, måste meddelas och utvärderas från fall till fall. 

Dessutom måste det säkerställas att andelen substanser från REACH:s kandidatlista aldrig överstiget 0,1 %. Lämplig bekräftelse krävs.

Notera:

Restmonomerer anses inte avsiktligt tillagda utan är processkapade orenligheter. 

Undantag från listan kan finnas för specifika varor efter godkännande från Essity.

Kemiska substanser i Tabell 2 är av särskild angelägenhet och deras närvaro i varor/material levererat till Essity som ett resultat av avsiktligt eller icke-avsiktligt tillägg kommer utvärderas från fall till fall. Känt eller misstänkt innehåll av substanser från Tabell 2 måste meddelas till Essity

Vänligen observera att dessa listor inte är uttömmande.

I tillägg till denna bilaga& har Essity definierat ytterligare specifika krav eller ståndpunkter för olika typer av varor, t.ex. material för hygienartiklar med absorptionsförmåga, parfymer handelsvaror, etc. Dessa dokument kommer meddelas på lämpligt sätt genom respektive Essitykontakt.

Kemikalierna listade i Tabell 1 och 2 nedan hänvisar till alla varor levererade till Essity. På grund av den stora variationen av produkter kan vissa listade kemiska substanser inte vara relevanta för den levererade varan överhuvudtaget. Dessutom kan några av de listade kemikalierna ha specifika begränsningar i de specifika kraven för varan ifråga.

Tabell 1. Kemisk substans:

 • Karcinogena, mutagena eller reproduktionsskadliga (CMR) substanser i kategori 1A och 1B med varningstexter: H340, H350 och H360 enligt UN-GHS1 och EC föreskrift nr 1272/2008 (CLP) 2 och tillägg
 • Allergiframkallande medel med varningstexter: H317 enligt UN-GHS1 och EC föreskrift 1272/2008 (CLP) 2 och tillägg (för parfymkomponenter, konserveringsmedel och biocider se tabell 2) 
 • Substanser identifierade som PBT/vPvB-substanser enligt EU REACH-föreskrift nr 1907/2006 och tillägg
 • Alla substanser i REACH kandidatlista för EU REACH-föreskrift 1907/2006  
 • Vissa metaller och deras komponenter (kadmium, bly, kvicksilver, arsenik, krom och nickel), undantag kan göras för krom (3+) i vissa tillämpningsområden
 • Ftalater 
 • Polyaromatiska kolväten (PAH)
 • Tennorganiska föreningar 
 • Alkylfenol och dess etoxylat
 • Bisfenol A (BPA) och andra bisfenolderivat
 • PVC

Tabell 2. (Ej uttömmande) Kemisk substans:

 • Karcinogena, mutagena eller reproduktionsskadliga (CMR) substanser i kategori 2 med varningstexter: H341, H351 och H361 enligt UN-GHS1 EC föreskrift nr 1272/2008 (CLP)2, eller under granskning av officiella tillsynsorgan, t.ex. IARC.
 • Miljöfarliga substanser med varningstexter: H400 och H410 enligt UN-GHS1, och klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och sammansättningar enligt EC föreskrift nr 1272/2008 (CLP)
 • Erkända eller dokumenterade allergiframkallande medel (t.ex. parfymer, konserveringsmedel, biocider etc.)
 • Erkända eller dokumenterade hormonstörande substanser (endokrinstörande)
 • Kemiska substanser på California Proposition 65-listan
 • Substanser begränsade i leksaksregleringar (2009/48/EC och tillägg)
 • Substanser begränsade i direktiv 94/62/EC om förpackningar och förpackningsavfall och tillägg
 • Substanser begränsade i direktiv 2011/65/EU (RoHS-direktivet) och tillägg
 • Substanser identifierade på OSPAR-listan för kemikalier med prioriterad åtgärd
 • Vissa metaller och deras organiska och icke-organiska komponenter (t.ex. silver, koppar, kobolt, antimon, selen)
 • Halogenerade organiska sammansättningar
 • Azofärgmedel, aromatiska aminer
 • Naturgummi (latex)

1 Förenta Nationernas globalt harmoniserande system för klassificering och märkning av kemikalier

2 EC föreskrift nr 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och sammansättningar