Personlig hygien

A. Personlig hygien är huvudsakligen ett individuellt ansvar men bör upprätthållas av ledningen när så behövs, t.ex. i fall där en anställd kontinuerligt ignorerar etablerade rutiner.

B. Ordentlig ren klädsel (inklusive rena skor) ska bäras av alla anställda i områden där råmaterial, halvfärdiga varor och/eller färdiga varor finns. Detta inkluderar underhållsarbete.

C. Där så är tillämpligt ska anställdas hår hållas uppsatt och täckt.

D. Möjligheter till handtvätt bör vara tillgängliga inom ett lämpligt avstånd från produktions- och förpackningsområden.

E. Mat och dryck ska vara förbjudet förutom i angivna områden (med ett möjligt undantag för vatten i plastflaska). Lämpliga separata områden där anställda kan äta bör tillhandahållas.

F. Tobaksanvändning ska vara förbjudet förutom i angivna områden. Sådana områden ska vara långt från produktionsmiljön.

G. Synliga eller uppenbara plåster eller förband ska täcka sår eller skrapor på exponerad hud.

H. Hygienregler bör vara tydligt uppsatta där så är tillämpligt.

Lokal och utrustning

I. Lokal och utrustning ska rengöras i enlighet med skriftliga instruktioner. Protokoll bör föras.

J. Belysning tillräckligt kraftfull för att upptäcka defekter krävs i produktions-, inspektions-, och förvaringsområden.

K. Om leverantören inte har likvärdig expertis och resurser ska en ansedd skadedjursbekämpare tas in. Skriftliga rapporter ska lämnas in efter varje inspektion av systemet för skydd mot skadedjur. Lämpliga åtgärder ska tas för att förhindra insekter, fåglar och gnagare från att komma in i lokalerna, exempelvis genom implementering av insektsnät och dörrstängningsrutiner.

L. Alla möjliga källor av glas eller bräcklig plast över produktionsprocessen ska identifieras. Lämpliga insatser ska göras för att förhindra att fragment kontaminerar råmaterial samt halvfärdiga och/eller färdiga varor om något skulle gå sönder, t.ex. genom inneslutna lampor eller ersättning av glasfönster. Lämpliga procedurer ska följas i de fall där något går sönder.

M. Lösningsmedel och rengöringsmedel ska förvaras på lämpliga anvisade platser. Olje- och smörjmedelsläckage ska förhindras genom ett tillförlitligt underhållssystem. Processtillsatser såsom oljor, fett, smörjmedel och rengöringsmedel ska inte tillåtas komma i kontakt med råmaterial eller halvfärdiga och/eller färdiga varor. Kontaminering genom droppande vatten, kondens etc. bör förhindras.

N. Nålar, rakblad och liknande föremål ska förvaras på anvisade platser borta från produktionsprocessen. Använda blad etc. ska samlas i anvisade lådor.

O. Under produktionen ska verktyg och oanvända reservdelar hållas borta från allt maskineri.

P. Alla råmaterial samt halvfärdiga och/eller färdiga varor i alla stadier av produktionsprocessen ska förvaras på sådant sätt att kontaminering förhindras. Pallar ska vara i bra skick och ska hållas torra och rena. Om träpallar används bör åtgärder vidtas för att förhindra kontaminering av råmaterialet samt halvfärdiga och/eller färdiga varor (t.ex. stickor). När så är lämpligt bör ett rent lager plastfilm användas.

Q. Alla reparationer och underhåll som utförs under produktionen ska övervakas för att förhindra kontaminering.