We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 278 (-2.1 SEK) on 10-Apr-2021 17:29

Select region


Global Site


1275086-office-work.jpg

Under 2016 utvecklade vi vår ställning kring etik och integritet. Vi ville gå bortom regler och kontroller för att förstå de sociologiska och psykologiska faktorerna bakom regelöverträdelser. Eller för att uttrycka det enkelt: Varför goda människor ibland uppvisar olämpligt beteende.

En kultur som kännetecknas av integritet börjar med två viktiga insikter: Att omgivningen har en stor inverkan på individernas handlingar och att det är nödvändigt att förstå och hantera de etiskt grå områdena. Det kräver i sin tur att etiken snarare blir en fråga om ledarskap än en fråga om att följa regler. Detta tillvägagångssätt förespråkas av Guido Palazzo, professor i affärsetik vid Lausanne School of Economics, och den person som hjälpt oss med ett utbildningsinitiativ som inleddes under året.

Initiativet var indelat i två delar: en föreläsning om kultur, grupptryck och andra faktorer i omgivningen, samt ett kortspel om etiska dilemman. Under kortspelets gång ombads deltagarna att diskutera svåra situationer, såsom relationer mellan kunder och leverantörer, intressekonflikter och frågor som rör medarbetare. Genom att visa att det sällan bara finns ett korrekt svar, ville vi stärka deltagarnas förmåga att hantera varierande situationer. Dessa diskussioner hjälpte också deltagarna att känna sig mindre illa till mods med att berätta om dilemman som de själva hade stått inför.

Utbildningsinitiativet började med ledningsgruppen och fortsatte sedan vid vår ledningskonferens där 150 av företagets högsta chefer deltog. Omkring 1 000 chefer kommer att ha deltagit i projektet fram till början av 2017. Det kommer sedan att ingå i vår ordinarie verksamhet för ledarskapsutveckling.

Omfattande antitrustprogram

Fri och oförvrängd konkurrens är en hörnsten i varje samhälle och en förutsättning för all hållbar affärsverksamhet. Vi bedriver en omfattande verksamhet i många länder med olika kulturer. Som företag är vi därför utsatta för risken att bryta mot konkurrensregler och är också föremål för vissa utredningar som bedrivs av nationella konkurrensmyndigheter. Att bryta mot dessa regler är aldrig acceptabelt och står direkt i konflikt med företagets värderingar. Vi ser mycket strängt på detta och har därför skapat ett omfattande internt utbildningsprogram, vilket förstärktes under 2016. Programmet innehåller en riskanalys, olika former av utbildning (e‑utbildning, seminarier), riktlinjer, ett krav om förhandsgodkännande för vissa konkurrentkontakter och återkommande påminnelser.

847542-Businessteam-planning.jpg

Fokus på mänskliga rättigheter

För att garantera att mänskliga rättigheter respekteras i alla delar av vår verksamhet, arbetar vi ständigt med att förstå och hantera riskerna inom detta område. 

Under 2016 utvecklade vi en modell för att hjälpa våra olika enheter att kartlägga risken för kränkningar av dessa rättigheter. Företagets affärsenhet i Latinamerika var den första som använde modellen. Detta arbete började med ett seminarium för ledningen i Latinamerika. Deltagarna fick en introduktion till FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och utarbetade sedan en övergripande riskkarta för regionen. Det andra steget inkluderade liknande seminarier och riskkartläggning för Mexiko, Chile, Brasilien och Centralamerika. Handlingsplaner kommer också att genomföras för att hantera högriskområden. Planerna kommer att slutföras under 2017.