We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


Vår uppförandekod är det ramverk som hjälper oss att omvandla värden till handlingar. Allt vårt arbete med att främja sunda affärsmetoder, goda arbetsförhållanden och välbefinnande börjar med uppförandekoden, men slutar inte där. För att fullfölja dessa arbeten analyserar vi risker, utbildar våra medarbetare och utvärderar både våra egna och våra leverantörers anläggningar.

Essitys uppförandekod bygger på företagets Beliefs and Behaviours: we are committed, we care, we collaborate och we have courage. Den följer universella standarder för affärsbeteende, såsom de definieras av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Koden fungerar som en kompass för individuella och kollektiva beteenden när medarbetare måste fatta affärsbeslut eller när de ställs inför etiska dilemman. Uppförandekoden ger riktlinjer för Essity och dess anställda avseende affärspraxis, hälsa och säkerhet, relationerna mellan medarbetare, mänskliga rättigheter, miljön och samhället. Förutom uppförandekoden har Essity också en global leverantörsstandard.

Mål

  • Vi kommer att upprätthålla efterlevnaden av vår uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

  • Vi utvärderar alla våra leveranskedjor ur ett komplett riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i Essitys globala leverantörsstandard.

Att välja rätt samarbetspartner

Ju mer vi växer på den globala nivån, desto viktigare blir det för koncernen att granska alla dess globala och lokala leverantörer och välja ansvarsfulla affärspartner. Syftet är att identifiera risker och utveckla leverantörernas sociala och miljömässiga prestation.

Vår målsättning är att driva gemensamma värderingar och prioriteringar över hela leveranskedjan i linje med vår globala leverantörsstandard. Under detta år genomfördes en riskanalys med fokus på hantering av returfiber, vilket resulterade i införlivandet av ett erkännandeprogram för leverantörer i Mexiko.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

Direkt: +46 788 52 26

1275086-office-work.jpg

Etik – från efterlevnad till ledarskap

Vår ställning kring etik och integritet

Läs mer
CoC-Cover-Icons.jpg