Att omsätta vår uppförandekod i praktiken och agera med integritet mot alla våra intressenter kräver ständiga insatser och det handlar om betydligt mer än att bara underteckna ett avtal om efterlevnad. Utbildning av medarbetare och efterlevnad måste stödjas av en sund företagskultur och ansvarstagande ledare. Det är mycket viktigt att vara medveten om de utmaningar vi står inför och ta itu med etiska ­gråzoner innan de utvecklas till allvarligare problem.