Essity B 287.5 (+3.4 SEK) on 12-May-2021 13:00

Select region


Global Site


TENA-Women-lifestyle-2880x1300.jpg

Vartannat år genomför Essity en väsentlighetsanalys bland sina intressenter. Analysen ger kunskap om de frågor och områden som uppfattas som viktiga för bolagets intressenter och utgör grunden för verksamheten och dess strategi.

Den senaste väsentlighetsanalysen genomfördes 2017 då cirka 1 000 kunder, konsumenter, leverantörer, investerare, medierepresentanter, samhällsaktörer och medarbetare svarade på den webbaserade undersökningen. De ämnesområden som ingår i väsentlighetsanalysen har valts ut med vägledning av ramverk och styrdokument som Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact, Essitys uppförandekod samt andra områden som är väsentliga utifrån Essitys strategi.  

Undersökningen omfattade 21 områden. De tillfrågade fick välja ut tio områden som de ansåg var mest väsentliga för Essity. Respondenternas prioritering av områden vägdes mot Essitys egen bedömning av hur viktiga områdena är för bolagets affärsstrategi och användes sedan som koordinater i väsentlighetsanalysen. Intressentgruppernas svar viktades för att ge en rättvis bild av resultatet. Essitys egen bedömning baseras på cirka 100 av de högsta chefernas bedömning. 

En graf av hur de 21 olika områdena placerade sig i analysen i enlighet med hur de rankades i undersökningen är tillgänglig i Års- och hållbarhetsredovisningen och en omfattande redovisning av alla 21 områden som ingick i undersökningen återfinns nedan.

Affärsetik  

Affärsetik gavs störst vikt i undersökningen. Fri och rättvis konkurrens är en viktig grundpelare i varje samhälle och för varje hållbar affärsverksamhet. Essity har nolltolerans för korrupt och oetiskt beteende. Essitys analys av risker relaterade till mänskliga rättigheter och korruption utgår från delbedömningar som görs av Amnesty, Transparency International och Sedex. 

Essitys riskbedömning ingår även i koncernens granskningar i samband med förvärv. Arbetet mot korruption är en del av Essitys uppförandekod. Essity bedriver all verksamhet i enlighet med gällande lagar och regler och genomför regelbundet riskbedömningar avseende korruption. Här ingår due diligence-granskningar av leverantörer och andra affärspartners.  

Essity har utvecklat en e-utbildning i antikorruption, översatt till 21 språk, som ingår i introduktionen för nya medarbetare.  

Läs mer om vilka länder Essity verkar i och Essitys utbildning i antikorruption i not H13 i ÅHR

2 Innovation 

Innovation ansågs av intressenterna vara det näst viktigaste området. Genom att finnas nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till produkter och lösningar bidrar Essity positivt i människors vardag, vilket stärker bolagets marknadspositioner och varumärken. Essity arbetar kontinuerligt med att utveckla bättre produkter och tjänster där hållbarhetsaspekten är integrerad i innovationsprocessen.  

Läs mer om Essitys innovationer i not H3 i ÅHR

3 Kund- och konsumentnöjdhet  

Kund och konsumentnöjdhet rankades tredje högst i undersökningen. Kundförståelse och konsumentinsikt avgör vilka innovationer Essity utvecklar och hur den färdiga produkten eller tjänsten levereras till marknaden. Konsumentdialogen sker bland annat med hjälp av fokusgrupper eller genom djupintervjuer. Bolagets säljare bidrar med stor kunskap till utvecklingsteamen.

Läs mer under kunder och konsumenter i not H2 i ÅHR

4 Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är viktigt för bolagets intressenter och avgörande för Essitys verksamhet. Essity har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö har högsta prioritet. Utöver att främja en sund och säker arbetsmiljö på egna anläggningar, kontrollerar praxis hos leverantörerna och samarbetar med dem för att förbättra säkerhetsarbetet. 

Läs mer om hälsa och säkerhet i not H15 i ÅHR

Varumärken 

Starka varumärken och marknadspositioner bygger på innovativa produkter och lösningar som underlättar vardagen för människor. Essity som varumärke är nytt sedan 2017. Innovativa produkter och lösningar underlättar vardagen för människor och stärker Essitys varumärken och marknadspositioner. Starka varumärken innebär att bolaget kan öka innovationernas genomslagskraft. Ett starkt företagsvarumärke bidrar till att bolaget blir mer attraktivt hos nya potentiella medarbetare.  

Läs mer om varumärken och om våra styrkor

6 Mänskliga rättigheter 

Kränkningar av mänskliga rättigheter tas på stort allvar av Essity. Dessa rapporteras och hanteras på samma sätt som övriga fall av överträdelser av bolagets uppförandekod. Essitys metod för att bevaka mänskliga rättigheter bygger på FN:s ramverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).  

Läs mer om Essitys uppförandekod i not H13

7 Produktsäkerhet 

Essity följer strikta krav och rutiner för att säkerställa att alla material i företagets produkter är säkra för konsumenter, medarbetare och miljön. Essity har globala riktlinjer för produktsäkerhet för samtliga produkter för att säkerställa att de är säkra för sin avsedda användning. I Essitys globala leverantörsstandard finns ansvarsfullt företagande, kvalitets-, produktsäkerhet-, miljö-, och sociala krav. Bolaget har ett nära samarbete med leverantörerna för att säkerställa att de lever upp till dessa höga standarder. 

Läs mer om Essitys arbete med leverantörskedjan i not H11

Transparens 

Öppen och ansvarstagande kommunikation är viktigt för Essity. Essity vill uppfattas som en transparent och professionell partner och genom att vara tillgängliga, snabba och proaktiva ska fortsätta att stärka Essity som ett ledande hygien- och hälsobolag. Essity redovisar hållbarhetsinformation enligt GRI Reporting Standards i en Års- och hållbarhetsredovisning som är granskad av externa revisorer.  

Läs mer om GRI-rapportering i not H1

Länk till GRI-indexet för den senaste ÅHR finns här

9 Koldioxidutsläpp

Essity har satt upp ambitiösa klimatmål och strävar kontinuerligt efter att minimera utsläppen från egen produktion och inköpt el. Essitys arbete för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning omsätts i många projekt, investeringar eller ändrade processer, som var och en för sig bidrar till målet att minska koldioxidutsläppen.  

Läs mer om Essitys energi och utsläpp till luft och om Science Based Targets i not H7 i ÅHR

10 Resurseffektivitet

Essity utgår från ett livscykelperspektiv och främjar resurseffektivitet avseende sin produktion, sina produkter, tjänster och innovationer. Essity initierar samarbeten och undersöker lösningar för att minimera avfall, hitta alternativa användningsområden och/eller skapa nya resurser – i hela kedjan från råvara till slutkonsument. 

Essity använder livscykelanalyser för att minimera spill hela vägen från produktdesign, till tillverkning och efter användning. En del i Essitys innovationsprocess är att undersöka hur Essity kan minska produkternas miljöpåverkan under hela produktcykeln, inklusive avfallsfasen. 

Läs mer om Essitys innovationsprocess i not H3

11 Vattenanvändning och vattenrening

Vattenfrågan hanteras systematiskt. Essity strävar efter att minska användningen och följer upp vattenanvändningens omfattning och ursprung samt utloppsvattnets kvalitet.  

Läs mer om Essitys arbete med vatten i not H8 i ÅHR

12 Bolagsstyrning 

En transparent organisation och styrning av Essity är nödvändig för att stödja bolagets strategi och att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter. 

Läs mer om Essitys bolagsstyrning

13Fiberinköp

Ansvarsfulla inköp är viktigt för Essity, och inkluderar att säkerställa att koncernens fiberinköp sker från ansvarsfulla källor. Essity äger inte skog men bidrar till ett hållbart skogsbruk genom mål och styrning av fiberinköp. Detta i syfte att säkerställa hållbar skogsförvaltning, bevarande av ekosystem och biologisk mångfald samt skydda ursprungsbefolknings rättigheter.  

Läs mer om fiberinköp i H6 i ÅHR

14 Effektivitet i värdekedjan

Essitys ambition är att främja hållbar och ansvarsfull affärspraxis i hela leverantörskedjan genom att välja och belöna samarbetspartner som delar samma värderingar som Essity och som uppfyller Essitys uppförandekod och globala leverantörsstandard. Vi vill säkerställa att kunder och konsumenter får säkra varor och tjänster med hög kvalitet som levereras med respekt för människa och miljö.  .  

Läs mer om transporter i H10 och om leverantörskedjan i H11 i ÅHR

15 Marknadspositioner 

Att stärka Essitys positioner och förbättra kännedomen om Essitys produktvarumärken, driver lönsamhet och understödjer tillväxt.  

Läs mer om marknadspositioner

16 Konsumentavfall 

Essity är medvetet om behovet av lösningar avseende konsumentavfall, De material som Essity använder ska vara kompatibla med befintliga och framtida avfallshanteringssystem. Essity arbetar med att utveckla modeller för att minimera avfallet genom exempelvis nedbrytbara material, återvinning och förbränning. 

Läs mer om konsumentavfall i H9

17 Humankapital 

Humankapital ges mindre vikt av intressenterna än av Essity. Det verkar rimligt att bolaget själva har en större insikt i hur avgörande medarbetarnas inställning och kompetens är för Essitys framgång. Medarbetarundersökningarna ger värdefull kunskap om medarbetarnas synpunkter och utgör ett verktyg i förbättringsarbetet. För Essity är det viktigt att attrahera, behålla och utveckla topptalanger.  

Läs mer om medarbetare i not H14

18 Riskhantering 

Essity hanterar ekonomiska, sociala, miljömässiga och bolagsstyrningsrisker på effektivast sätt för att säkerställa att Essity kan nå uppställda mål för koncernen.  

Läs mer under risk och riskhantering här  

19 Digitalisering

Essity arbetar med digitalisering för att maximera värdeskapandet för bolagets kunder, konsumenter, ägare och andra intressenter. Ett ökat digitalt fokus innebär att använda digitala lösningar för att förbättra effektivitet och produktivitet, att bygga kund- och konsumentlojalitet, ständigt utveckla Essitys digitala plattformar för att göra bolagets produkter och lösningar ännu mer tillgängliga och att sprida kunskap om hygien och hälsa via sociala medier. 

Läs mer om digitalisering

20 Distribution 

Essity följer upp miljöpåverkan från transporter och arbetar brett för att reducera utsläppen. Här ingår att öka fyllnadsgraden, tillämpa olika tekniker för sänkt bränsleförbrukning, prioritera transportmedel med mindre miljöpåverkan, minska sträckorna som körs samt att stärka upphandlingsrutinerna. 

Läs mer om transporter i not H10

21 Skatt 

Att betala skatt innebär för Essity att vara en god företagsmedborgare och att följa lagar och bestämmelser samt även lagens andemening.  

Läs mer under not B5 skatter