We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Worker in factory

Essity driver ett omfattande system för insamling och presentation av data från enskilda anläggningar och hela affärsenheter. Resource Management System (RMS) gör det möjligt för oss att analysera data som beskriver hur företaget använder energi, vatten, transport och råvaror samt att övervaka avfalls- och utsläppsnivåer.

RMS-datan används för internkontroll och övervakning, extern benchmarking och som ett verktyg för utvärdering av förvärv och större investeringar. RMS-data för 2016 inkluderar två nya mjukpappersfabriker. 

Råmaterial

En typisk Essity-produkt är gjord av olika sorters träfiber. Den innehåller också små mängder oorganiska och fossila, organiska material.

Fördelning av råmaterial 2016:

Produktnivåerna i %

Nyfiber

Returfiber

Oorganiskt material

Organiskt, fossilt material

SUMMA

Tissue

45 %

55 %

0 %

0 %

100

Personal Care

50 %

1 %

0 %

49 %

100 


Energi

Eventuellt överskott av el producerad vid en Essity-anläggning som inte används internt levereras till de nationella elnäten. År 2016 levererade vi 33,8 GWh el till de nationella elnäten.

Företaget levererar sekundärvärme från varmvattensutflöden till fjärrvärmesystem, vilket är ett effektivt sätt att spara energi. Under 2016 levererade Essity värme till fjärrvärmesystem motsvarande 1 874 kubikmeter bränsleolja.

 • Fördelning av elförsörjning 2016:
  • Kraftvärme: 11 %
  • El från elnätet: 89 %
  • Fördelning av bränsleförsörjning 2016:
   • Biobränsle: 15,3 %
   • Eldningsolja: 1,2 %
   • Elpanna: 0,3 %
   • Naturgas + LPG: 79,1 %
   • Kol: 4,2 %

Vatten

 • Totalt vattenintag 2016: 111 Mm3
 • Fördelning av vattenförsörjning (%) 2016:
  • Ytvatten: 71
  • Grundvatten: 22
  • Kommunalt vatten: 7

Transport

 • Essitys användning av transporter motsvarar 13 miljarder tonkilometer.
 • Transport av Essitys råvaror och produkter använder motsvarande 7 034 TJ av bränsle och el.
 • Fördelning av transportanvändning 2016 (%)
  • Fartyg: 53
  • Lastbil: 42
  • Tåg: 5

Utsläpp

UTSLÄPP TILL LUFTEN

Koldioxidutsläppen från Essitys användning av fossila bränslen motsvarar 1 578 kton och köpt el motsvarar 1 427 kton under året. (Endast Hygiene, data för 2016)

 • Luftutsläpp NOx (ton):
  • 2014: 1 796
  • 2015: 1 673
  • 2016: 1 966
  • Luftutsläpp SOx (ton):
   • 2014: 262
   • 2015: 321
   • 2016: 768
   • Luftutsläpp CO2 fossila bränslen (kton):
    • 2014: 1 482
    • 2015: 1 508
    • 2016: 1 578

LUFTUTSLÄPP FRÅN TRANSPORT

 • Utsläpp från transport CO2 (ton)
  • 2014:   515 069
  • 2015:   515 230
  • 2016:   517 381
  • Utsläpp från transport NOx (ton):
   • 2014:   3 482
   • 2015:   3 822
   • 2016:   3 629
   • Utsläpp från transport SOx (ton):
    • 2014: 895
    • 2015: 922
    • 2016: 805

UTSLÄPP TILL VATTEN

 • Den totala volymen av processvatten som släpps ut är 75 Mm3.

Utflödesvatten COD, BOD och suspenderat material, ton

2014

2015

2016

COD

8 456

9 470

7 897

BOD

1 159

1 327

1 157

Suspenderat material

1 232

1 283

1 324

 

Utflödesvatten, P, N

2014

2015

2016

P, ton

41

36

43

N, ton

264

232

381

 

Distribution av fast avfall

2014

2015

2016

Avfallsanläggningar, ton

577 162

610 188

645 172

Återvinning, ton

1 131 989

1 053 776

1 102 237

Contacts

Patrik Isaksson

Vice President Environmental Affairs, Chairman of the Environmental committee

patrik.isaksson@essity.com
Direkt: +46 8 788 51 04