Vår ambition är att leva upp till, eller överträffa våra kunders och konsumenters behov av produkter. Detta gör vi genom att använda ny teknik, det bästa materialet och smart produktdesign. Säkerhet är centralt i allt vi gör och alla medarbetare är engagerade i att förbättra välbefinnandet bland kunder och konsumenter genom ledande hygien- och hälsolösningar.

Essity kompromissar inte med säkerheten. Alla produkter ska vara säkra att använda som de är avsedda att användas. För att kunna garantera detta gäller alltid:

Ingen produkt släpps på marknaden utan säkerhetsgodkännande – alla produkter som tillverkas under namnet Essity bedöms utifrån sina potentiella säkerhetsrisker. När produkten anses säker att använda, godkänns den och släpps ut på marknaden. För att säkerställa att de högsta tillämpliga säkerhetsstandarder ska kunna följas, har Essity omfattande regler och rutiner som våra interna toxikologer ständigt arbetar med att förbättra och utveckla. Essity samarbetar dessutom med externa toxikologer och experter inom Life Science, för att garantera oberoende granskningar.

Säkerhet är en integrerad del under produktens livscykel – säkerhetsarbetet slutar inte när produkten släpps ut på marknaden. Hantering av produktens livscykel och regelbundna uppdateringar om säkerhetsbedömning garanterar säkerheten under produktens hela livscykel.

Föreskrifter och Essitys säkerhetskriterier utgör ramverket för säkerhetsbedömning – varje produkt bedöms för att leva upp till tillämpliga föreskrifter, riktlinjer, standarder och Essitys säkerhetskriterier.

  • Då produktspecifika nationella och internationella föreskrifter finns kommer dessa som minimum att följas på varje marknad där Essity säljer produkten. På marknader där lägre säkerhetskrav råder kommer Essity frivilligt att tillämpa högre säkerhetsstandarder, såsom de som har fastställts i Europa eller Nordamerika.
  • Där mer allmänna säkerhetsbestämmelser tillämpas kommer Essity som minimum att tillämpa dessa och dessutom införliva ledande toxikologisk och kemisk kunskap för att ytterligare öka säkerhetsnivån.
  • Sedan 1960-talet, en tid då vetenskaplig medvetenhet kring produktsäkerhet började utvecklas, har Essity aktivt arbetat för att upprätthålla de högsta säkerhetsstandarderna för sina produkter. Genom att bygga vidare på detta tillämpar Essity inte bara dagens senaste evidens och erfarenheter utan även erfarenheter från mer än 50 år.

Produktsäkerheten säkras över hela värdekedjan – alla produkter eller produktkomponenter som Essity skaffar från tredje part måste också följa Essitys kriterier för produktsäkerhet och kemikalier, såsom beskrivs i den globala leverantörsstandarden. Essity har implementerat fortlöpande förbättringsåtgärder för att säkerställa att deras höga standarder implementeras över hela värdekedjan.

Framåtblickande hantering av produktsäkerhet – interna verksamhetsrutiner säkerställer att information som kan vara relevant för produktsäkerhet, såsom klagomål, negativa händelser såväl som nya förordningar eller trender från den offentliga diskussionen, kommer att inkluderas i produktsäkerhetsbedömningen. Vid behov kommer förändringar att göras i befintliga produkter eller produktrelaterad information. Essity är aktivt engagerat i den offentliga debatten kring produktsäkerhet i syfte att förstå och svara på funderingar som dyker upp bland kunder, konsumenter och tillsynsmyndigheter.