Redovisningen har utformats i enlighet med GRI:s principer vilket innebär att innehållet bestäms av de frågor som är mest väsentliga för Essity och för dess intressenter. Innehållet ska också ge en komplett bild av verksamheten. 

Förutom informationen i Års- och hållbarhetsredovisningen finns ytterligare information avseende Essity nedan:  

Väsentlighetsanalys
En utförlig redogörelse för samtliga 21 områden som ingick i väsentlighetsanalysen.

Hållbarhetsnätverk
Ett antal kommittéer och nätverk verkar horisontellt över koncernens olika affärsenheter för att garantera ett följdriktigt tillvägagångssätt. Läs mer om våra hållbarhetsnätverk

Positionspapper
Vi har tagit fram så kallade positionspapper, där vi utvecklar vår syn på följande områden: djurförsök, nedspolningsbara produkter, genetiskt modifierade organismer (GMO), palmolja, mjukpappersfiber och triklosan (biocid).  

Innovationsprocess
Essitys innovationsprocess har sitt ursprung i en förståelse för ett kund- eller konsumentbehov. Processen delas in i fyra faser: utförbarhet, utveckling, kapacitet och lansering. Läs mer om vår process

Samhällsengagemang
Essity eftersträvar att vara en engagerad samarbetspartner i lokalsamhällen. Läs mer i Samhällsengagemang och i Essentials Initiative-avsnittet.