Redovisningen har utformats i enlighet med GRI:s principer vilket innebär att innehållet bestäms av de frågor som är mest väsentliga för Essity och för dess intressenter. Innehållet ska också ge en komplett bild av verksamheten. 

Förutom informationen i Års- och hållbarhetsredovisningen finns ytterligare information avseende Essity nedan:  

Väsentlighetsanalys

En utförlig redogörelse för samtliga 21 områden som ingick i väsentlighetsanalysen.

Positionspapper

Essity har tagit fram så kallade positionspapper där vi utvecklar vår syn på följande områden: djurförsök, nedspolningsbara produkter, genetiskt modifierade organismer (GMO), palmolja, mjukpappersfiber och triklosan (biocid).  

Samhällsengagemang

Essity eftersträvar att vara en engagerad samarbetspartner i lokalsamhällen. Läs mer under Essentials Initiative.

Läs Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 (pdf)

Digital version av Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 på engelska.