Informationen sammanställs huvudsakligen från vårt RMS-system och koncernens bokföringssystem, ABS. Samtliga affärsenheter rapporterar information till ABS, inklusive löner, pensioner, sjukfrånvaro, utbildningsnivå, kostnader för kompetensutveckling och annan information relaterad till de anställda.

RMS

Essity driver ett omfattande system för insamling och presentation av miljödata från enskilda anläggningar och hela affärsenheter. Resource Management System (RMS) gör det möjligt för oss att analysera data som beskriver hur företaget använder energi, vatten, transport och råvaror samt att övervaka avfalls- och utsläppsnivåer.

RMS-datan används för internkontroll och övervakning, extern benchmarking och som ett verktyg för utvärdering av förvärv och större investeringar. 

GRI

Vi rapporterar i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI), G4 Core. GRI-indikatorerna omfattar Essitys tillverkningsverksamhet och de flesta kontorslokaler, men inte de centraliserade företagsfunktionerna.