Essitys hållbarhetsredovisning anger mål för socialt ansvar och arbetet med att genomföra och följa upp uppförandekoden som bland annat föreskriver: ”Nolltolerans för alla former av korrupt och oetisk affärspraxis”; ”Alla medarbetare kommer att erhålla utbildning i koden”; och ”Essitys leverantörsstandard kommer att användas för att driva gemensamma värderingar och prioriteringar över hela leveranskedjan”.

Vår uppförandekod har antagits av styrelsen. Insatser inom området för korruption följs upp på styrelsenivå. 

Fokus på lokal nivå

Ansvaret för korruption delegeras på ett lämpligt sätt för att få lokalt fokus på frågorna.

Essity har inrättat ett råd för regelefterlevnad (tidigare kallat rådet för uppförandekoden) som består av Essitys SVP för HR, SVP för Sustainability, chefsjurist, vice vd för Forest Products och vd. Rådet för regelefterlevnad övervakar genomförandet och efterlevnaden av uppförandekoden. 

Essity utbildar kontinuerligt sina anställda i uppförandekoden och har inrättat särskilda utbildningsprogram mot mutor och om antitrust. Vi har utvecklat en e-utbildning om antikorruption som är översatt till 21 språk. År 2015 började företaget implementera e-utbildningen i introduktionsprogrammen. Essity har antitrustprogram på plats och 2015 lanserade koncernen en e-utbildningskurs om antitrust i syfte att förbättra medarbetarnas förståelse för konkurrenslagarna och hur dessa påverkar deras dagliga arbete.

Sedex sätter standarden

Uppföljning och implementering av koden sker i form av en utvärdering som utförs i en extern etisk databas, Sedex, och som ligger till grund för en riskbedömning (med hjälp av riskbedömningsmetoden Maplecroft) av alla våra anläggningar. Internrevisionsenheten gör därefter årliga affärspraxisgranskningar som sedan rapporteras direkt till styrelsens revisionsutskott. En procedur för visselblåsning finns detaljerad i uppförandekoden.

Essitys SVP Group Sustainability är medlem i ledningsgruppen, har specialkompetens inom detta område och leder en CSR-avdelning som inriktar sig på dessa frågor. Chefsjuristen ansvarar för programmen mot mutor och för antitrust, men samordnar dessa med CSR-avdelningen.

Överträdelser – skäl för uppsägning

Essity ser mycket allvarligt på dessa frågor och överträdelser av uppförandekoden i dessa avseenden är skäl för uppsägning. Åtgärder har vidtagits i ett antal fall med stöd av uppförandekoden.

Hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på vårt intranät och på vår webbplats tillsammans med uppförandekoden och instruktioner som styr relationerna med leverantörer. Alla medarbetare har tillgång till denna information.

Vår hållbarhetsredovisning granskas årligen av oberoende revisorer.